Monday, September 1, 2014

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མང་གཙོའི་འཕེལ་རིམ་རགས་བསྡུས།

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕུལ་བའི་གསེར་གྱི་གཟེངས་རྟགས།
༡༩༥༩ ལོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱ་གར་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་མ་ཐག་སྔོན་ནས་དགོངས་བཞེད་ཡོད་པ་ལྟར་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་སྲོལ་བཟང་པོ་རྣམས་གཞི་རྩར་བཟུང་གནང་སྟེ་དེང་དུས་འཛམ་གླིང་སྤྱི་སྲོལ་དང་མཐུན་པའི་རང་དབང་མང་གཙོའི་ལམ་སྲོལ་ཐོག་བསྒྱུར་བཅོས་གནང་རྒྱུར་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བ་བཞིན།
༡༩༥༩ ཟླ་ ༡༢ ནང་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་གོང་ས་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་རྒྱས་འབུལ་དང་འབྲེལ་མ་འོངས་བླང་དོར་ཞུ་བྱའི་མནའ་གན་མཐུ་བོ་ཆེ་འབུལ་ལམ་ཞུས་སྐབས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་ཕེབས་དགོངས་ལྟར་ཆོལ་གསུམ་ཆོས་བརྒྱུད་དང་བཅས་པའི་རང་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་འོས་འདེམས་མིང་ཐོ་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཐོག་ནས་སྐབས་དང་པོའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སེར་སྐྱ་མི་གྲངས་བཅུ་གསུམ་ལ་བསྐོ་གཞག་ཕྱག་རྟགས་བསྩལ་ཏེ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ ཉིན་གོང་ས་མཆོག་ལ་མཇལ་ཕྱག་དམ་འབུལ་དང་འབྲེལ་བོད་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་དམངས་གཙོའི་སྲིད་གཞུང་དབུ་བརྙེས།

Wednesday, August 27, 2014

གྱ་སྟོན་གྱི་ཤིས་སྨོན་བཀྲ་ཤིས་རེ་ཁ།


ཐོད་དཀར་སྲས་ཀྱི་བསྟན་སྲོག་འཚོ་བའི་ཞིང་།།

དམ་པ་གོང་མས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས།།

མདོ་སྨད་ཐེ་ཆུའི་བྲག་དཀར་ཉེ་ཕྱོགས་སུ།།

རྟེན་བཟང་པ༵ད་མ༵འི་འཛུམ་མདངས་ལྷུག་པར་གྲོལ།།

Monday, July 28, 2014

༸སྐྱབས་རྗེ་༸རྒྱལ་བ་སྨན་རི་བའི་ཁྲི་འཛིན་སོ་གསུམ་པ་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་གནད་བསྡུས།༄༅། །དེ་ཡང་རང་ཅག་ལས་ལྡན་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་གྱི་འདྲེན་པ་ཆེན་པོ་སྐྱབས་རྗེ་རྒྱལ་བ་སྨན་རི་བའི་ཁྲི་འཛིན་སོ་གསུམ་པ་རིན་པོ་ཆེ་དོན་གྱི་སླད་དུ་མཚན་ནས་ཞུས་ན་སྐྱབས་རྗེ་ལུང་རྟོགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་ནི། རྒྱལ་བ་གཤེན་གྱི་འབྱུང་ ༣༠༡ བོད་ས་མོ་སྦྲུལ་གྱི་ལོ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༢༩ ཧོར་ཟླ་ལྔ་པའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉིན་མདོ་སྨད་ཤར་ཁོག་ཏུ་ལྗོངས་ལྡོང་ཚང་ཞེས་པའི་དུད་ཁྱིམ་ཆེན་པོ་དེར་ཡབ་ལྗོངས་ལྡོང་རྒྱལ་ལོ་དང་ཡུམ་བར་རོང་བཟའ་མཚོ་མོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་འཁྲུངས་ཤིང་མཚན་ལ་བླ་མ་ཐར་ཞེས་གསོལ།