Monday, July 28, 2014

༸སྐྱབས་རྗེ་༸རྒྱལ་བ་སྨན་རི་བའི་ཁྲི་འཛིན་སོ་གསུམ་པ་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་གནད་བསྡུས།༄༅། །དེ་ཡང་རང་ཅག་ལས་ལྡན་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་གྱི་འདྲེན་པ་ཆེན་པོ་སྐྱབས་རྗེ་རྒྱལ་བ་སྨན་རི་བའི་ཁྲི་འཛིན་སོ་གསུམ་པ་རིན་པོ་ཆེ་དོན་གྱི་སླད་དུ་མཚན་ནས་ཞུས་ན་སྐྱབས་རྗེ་ལུང་རྟོགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་ནི། རྒྱལ་བ་གཤེན་གྱི་འབྱུང་ ༣༠༡ བོད་ས་མོ་སྦྲུལ་གྱི་ལོ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༢༩ ཧོར་ཟླ་ལྔ་པའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉིན་མདོ་སྨད་ཤར་ཁོག་ཏུ་ལྗོངས་ལྡོང་ཚང་ཞེས་པའི་དུད་ཁྱིམ་ཆེན་པོ་དེར་ཡབ་ལྗོངས་ལྡོང་རྒྱལ་ལོ་དང་ཡུམ་བར་རོང་བཟའ་མཚོ་མོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་འཁྲུངས་ཤིང་མཚན་ལ་བླ་མ་ཐར་ཞེས་གསོལ།

Monday, April 14, 2014

མཆོད་སྤྲིན་གཏེར་གྱི་ཚོམ་བུ།


ཨ་ལགས་བོན་བརྒྱ་དགེ་ལེགས་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༨༠ ལ་ཕེབས་པའི་དུས་སྟོན་དང་བསྟུན་བྲིས་པ་ཞིག་ཡིན།
བོན་དབྱིངས་སྤྲོས་བྲལ་གདོད་མའི་ཀློང་ཡངས་ནས།།
མ་འགག་རང་གསལ་རྫོགས་པའི་དཔལ་ཤར་ཏེ།།
གཉིས་མེད་རྩལ་སྣང་སྒྱུ་འཕྲུལ་གར་རོལ་བ།།
དགེ་ལེགས་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོར་གུས་པས་འདུད།།                        

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས། (༡༩༦༠༌༌༌༢༠༡༦)

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་དང་པོ་ནས་བཅོ་ལྔ་བར་གྱི་ལས་ཡུན་དང་། ལོ་ཚིགས། སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་གྲངས་ཚད་བཅས།

Friday, April 11, 2014

བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་འཇུ་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་དང་ཐོག་མའི་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་ཀྱི་གླེང་མོལ་ཟིན་ཐོ།

༢༠༡༠།༡༢།༧ ཉིན་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་འཇུ་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་དང་ཐོག་མའི་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་གྱི་གླེང་མོལ་བྱུང་བའི་བརྗེད་ཐོ།  
བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་མཆོག་ནས། ཁྱེད་རང་གིས་ངའི་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་ལ་དོ་སྣང་དང་བཅས་རོགས་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་ཁོང་གཉིས་(སྲས་མོ་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒྲོན་དང་། ཁོང་གི་སྐུ་ཟླ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར།)ལ་གསུངས་འདུག་པས་ང་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་སོང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་དུང་ངའི་ལོ་རྒྱུས་འདིའི་སྐོར་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་སྟོབས་རྒྱལ་གྱི་གྲྭ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཁོང་དང་། རྒན་འཇིགས་མེད་དབང་རྒྱལ་གཉིས་ནས་ཞུ་དག་དང་རོགས་པ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་གསུངས་སོང་ཡང་ད་བར་དམིགས་བསལ་ཕན་ཐོགས་པའི་རོགས་པ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་།

འཇུ་ཆེན་ལོ་རྒྱུས་པར་སྐྲུན་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་དགའ་སྟོན་འདུ་འཛོམས།


༄༅། །བོད་རབ་གནས་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཧོར་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་དྲུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥ སྟེ་སྤེན་པ་སྣར་མ་འགྲུབ་སྦྱོར་ཉིན་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཧི་མ་ཅལ་གྱི་མངའ་ཁོངས་སྦིར་ཅོན་ཏ་ར་འཇུ་ཆེན་ཚང་དུ་(དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་འཇུ་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་བྱུང་བ་བརྗོད་པའི་གཏམ་ཚོགས་སྲིད་པའི་མེ་ལོང་)པར་སྐྲུན་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་པའི་དགའ་སྟོན་གྱི་འདུ་འཛོམས་ཤིག་གནང་ཡོད་པ་རེད།
༢༠༡༤།༣།༣༩ ཉིན་འཇུ་ཆེན་ཚང་གི་ནང་མི་རྣམས་༸གོང་ས་ཆེད་བཅར་གྱིས་ལོ་རྒྱུས་དཔེ་དེབ་པར་ཕུད་ཕུལ་སྐབས།

Saturday, November 23, 2013

༸སྐྱབས་རྗེ་རྒྱལ་བ་སྨན་རི་བ་མཆོག་གིས་བཀའ་དབང་ཟབ་མོ་བསྩལ་གནང་བ།


༄༅། །འདི་ལོ་༸དཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨན་རིའི་གླིང་གི་བཤད་སྒྲུབ་མཁན་སློབ་སོགས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བཤད་སྒྲུབ་འདུས་སྡེ་དང་། སྨན་རིའི་གྲྭ་ཚང་གི་ལས་སྣེ་བ་བཅས་དད་ལྡན་བོན་འབངས་རྣམས་ཀྱིས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བསྟན་པའི་གཙུག་རྒྱན། རྣམ་འདྲེན་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཞལ་ཚབ། དཔོན་གསས་བླ་མ་༸སྐྱབས་རྗེ་རྒྱལ་བ་སྨན་རིའི་ཁྲི་འཛིན་སོ་གསུམ་པ་ལུང་རྟོགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་དཔལ་བཟང་པོ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་བཞིན་གཤེན་གྱི་འབྱུང་ལྡན་ ༣༠༡ བོད་ཆུ་སྦྲུལ་ལོའི་བོད་ཟླ་བརྒྱད་པ་ཕྱི་མའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་སྟེ། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་གདན་ས་ཆེན་མོ་༸དཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨན་རིའི་གླིང་དུ་བོན་ཕྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་དབང་ཟབ་མོ་ནས་དབུ་འཛུགས་གནང་སྟེ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༥ བར་ཕྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་དབང་ཆ་ཚང་དང་། ནང་རྒྱུད་ཡི་དམ་གསས་མཁར་མཆོག་ལྔ་སྟེ། སྐུ་དབལ་གསས། གསུང་ལྷ་རྒོད། ཐུགས་གཙོ་མཆོག ཡོན་ཏན་དབལ་ཆེན་གེ་ཁོད། འཕྲིན་ལས་འབྲུག་གསས་ཆེམས་པ་བཅས་ཀྱི་བཀའ་དབང་བསྩལ་གནང་མཛད་ཡོད་པ་རེད།

Thursday, January 17, 2013

༧སྐྱབས་རྗེ་རྒྱལ་བ་སྨན་རི་བ་ཆེན་པོ་མཆོག་བལ་ཡུལ་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་པའི་གནས་བསྡུས་སྙིང་ཐིག་མ། ཕེབས་སྒོ་ཕྱི།
རྒྱལ་བའི་གདུང་སོབ་རྒྱལ་བ་སྨན་རི་བ། །རྒྱལ་བསྟན་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བའི་གནས་མཆོག་འདིར། །
རྒྱལ་བའི་གསེར་ཞལ་དངོས་སུ་སྒྱུར་བ་ལ། །རྒྱལ་འབངས་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱིས་དགའ་བསུ་ཞུ། །